کد پیشواز پرویز مشکاتیان برای همراه اول با پخش آنلاین - تک نوازی سنتور و سه تار

کد پیشواز پرویز مشکاتیان برای همراه اول با پخش آنلاین - تک نوازی سنتور و سه تار

مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز موسیقی سنتی (تک نوازی سنتور و سه تار) اثر استاد پرویز مشکاتیان برای همراه اولی ها با پخش آنلاین

تمامی پیشوازهای منتشر شده از پرویز مشکاتیان برای سرویس آوای انتظار همراه اول :

کد پیشواز چکاوک - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62301

 

کد پیشواز چهار مضراب جامه دران - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60560

 

کد پیشواز چند مضراب بیداد - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60248

 

کد پیشواز تکنوازی سه تار 2 - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61139

 

کد پیشواز تکنوازی سنتور 3 - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61141

 

کد پیشواز مقدمه - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61146

 

کد پیشواز بداهه نوا - دوم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60486

 

کد پیشواز بیات اصفهان-اجرا یکم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60468

 

کد پیشواز لحظه دیدار - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61131

 

کد پیشواز گریلی شستی و هشتری - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61136

 

کد پیشواز مقدمه بیات ترک - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60605

 

کد پیشواز بیات اصفهان-اجرا ششم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60473

 

کد پیشواز بیات اصفهان-اجرا سوم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60470

 

کد پیشواز بداهه اصفهان سوم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60482

 

کد پیشواز بداهه ماهور چهارم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60478

 

کد پیشواز بیا تاگل برافشانیم 1 - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60244

 

کد پیشواز بداهه نوا - یکم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60485

 

کد پیشواز درآمد دشتی، شور - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62311

 

کد پیشواز رنگ اصول - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61142

 

کد پیشواز درآمد نوا، پیش درآمد - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62307

 

کد پیشواز بیداد،راجه و عشاق - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60610

 

کد پیشواز عشاق،فرود به دشتی - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60603

 

کد پیشواز ادامه مخالف سه گاه - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60556

 

کد پیشواز بداهه نوا - پنجم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60489

 

کد پیشواز چهار مضراب همایون - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62306

 

کد پیشواز چهارمضراب همایون - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60562

 

کد پیشواز تصنیف ماهرو - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60243

 

کد پیشواز ضربی چکاوک - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62302

 

کد پیشواز بداهه ماهور سوم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60477

 

کد پیشواز بداهه ماهور یکم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60475

 

کد پیشواز قطعه سر انداز - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60247

 

کد پیشواز درآمد بیداد - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62298

 

کد پیشواز اجرا هفتم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60474

 

کد پیشواز قطعاتی در آواز حسینی - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61147

 

کد پیشواز هفت ضربی بیداد - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62297

 

کد پیشواز تصنیف سوختگان - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60245

 

کد پیشواز تصنیف دلشکن - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60242

 

کد پیشواز بداهه ماهور دوم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60476

 

کد پیشواز تکنوازی سه تار 3 - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61143

 

کد پیشواز بداهه نوا - ششم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60490

 

کد پیشواز شور انگیز - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61138

 

کد پیشواز خزان - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61132

 

کد پیشواز تصنیف نا کجا آباد - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60249

 

کد پیشواز تصنیف سرو آزاد - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60601

 

کد پیشواز بداهه اصفهان یکم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60480

 

کد پیشواز چهار مضراب دشتی - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62310

 

کد پیشواز بداهه ماهور پنجم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60479

 

کد پیشواز پیش درآمد در غم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60553

 

کد پیشواز درآمد همایون - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60607

 

کد پیشواز درآمد همایون - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62300

 

کد پیشواز بداهه اصفهان چهارم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60483

 

کد پیشواز چهار مضراب همایون 1 - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60609

 

کد پیشواز قطعه داد و بیداد - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60250

 

کد پیشواز چهار مضراب همایون 2 - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60611

 

کد پیشواز بداهه نوا - سوم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60487

 

کد پیشواز قطعه دل انگیزان - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60858

 

کد پیشواز چهار مضراب بیداد (2) - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62304

 

کد پیشواز سماع آوا - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61134

 

کد پیشواز مقدمه همایون - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60608

 

کد پیشواز کرشمه،ضربی وفرودزابل - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60554

 

کد پیشواز اجرا چهارم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60471

 

کد پیشواز تصنیف پروانه - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60252

 

کد پیشواز بداهه اصفهان دوم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60481

 

کد پیشواز بیداد - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62303

 

کد پیشواز درآمد همایون،چکاوک - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60559

 

کد پیشواز چهار مضراب مخالف - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60555

 

کد پیشواز دوبیتی و دوضربی دشتی - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60604

 

کد پیشواز تکنوازی سه تار - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61135

 

کد پیشواز ضربی دشتی - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60602

 

کد پیشواز دلشکن - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61140

 

کد پیشواز اجرا پنجم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60472

 

کد پیشواز بداهه اصفهان پنجم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60484

 

کد پیشواز دو نوازی تنبک - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62312

 

کد پیشواز قطعه چوپانی - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60241

 

کد پیشواز پیش درآمد همایون - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60558

 

کد پیشواز درآمد شور - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61145

 

کد پیشواز بداهه نوا - چهارم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60488

 

کد پیشواز چهار مضراب 2 - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61148

 

کد پیشواز نهفت و فرود به دشتی - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62309

 

کد پیشواز بیداد و فرود،همایون - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62305

 

کد پیشواز بیا تاگل برافشانیم 2 - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60253

 

کد پیشواز تصنیف دلبرا - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60251

 

کد پیشواز چهار مضراب بیات ترک - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60606

 

کد پیشواز رنگ دشتی - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61144

 

کد پیشواز قطعه بهارا - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60246

 

کد پیشواز چهار مضراب بیداد (1) - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62299

 

کد پیشواز قطعه خزان - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60866

 

کد پیشواز تکنوازی سنتور 2 - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61137

 

کد پیشواز قطعه گرایلی شستی - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60864

 

کد پیشواز شوشتری- بیداد - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60561

 

کد پیشواز چهار مضراب نوا - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 62308

 

کد پیشواز تکنوازی سنتور - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 61133

 

کد پیشواز چهار مضراب «پگاه» - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60557

 

کد پیشواز بیات اصفهان-اجرا دوم - پرویز مشکاتیان

کد همراه اول 60469

 

۰ ۰ ۰ دیدگاه

دیدگاه‌ها

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

کلمات کلیدی
آخرین مطلب
پربیننده ترین مطالب
بایگانی