کد آهنگ پیشواز علی رستمیان برای همراه اول با پخش آنلاین موسیقی سنتی

کد آهنگ پیشواز علی رستمیان برای همراه اول با پخش آنلاین موسیقی سنتی

مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز موسیقی سنتی با صدای علی رستمیان برای سیمکارتهای همراه اولی با پخش آنلاین

فهرست تمامی کدهای پیشواز منتشر شده علی رستمیان برای سرویس آوای انتظار همراه اول:

 

کد پیشواز علی رستمیان دل شیدا
کد همراه اول 60231

 

کد پیشواز علی رستمیان بنده عشق
کد همراه اول 60225

 

کد پیشواز علی رستمیان مقدمه تصنیف بهار عمر
کد همراه اول 60332

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز دشتی همراه نی
کد همراه اول 60143

 

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب
کد همراه اول 60145

 

کد پیشواز علی رستمیان بغدادی
کد همراه اول 60217

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف ناله نی و عاشق
کد همراه اول 60144

 

کد پیشواز علی رستمیان ساز و آواز شور
کد همراه اول 60357

 

کد پیشواز علی رستمیان وفای شمع
کد همراه اول 60229

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز گاه،سر آن ندارد
کد همراه اول 60300

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف گل رخسار
کد همراه اول 60116

 

کد پیشواز علی رستمیان از بودن و سرودن
کد همراه اول 60101

 

کد پیشواز علی رستمیان حجاز همراه با تار
کد همراه اول 60340

 

کد پیشواز علی رستمیان از بودن سرودن
کد همراه اول 78741

 

کد پیشواز علی رستمیان دریچه ها
کد همراه اول 60096

 

کد پیشواز علی رستمیان عهد جانان
کد همراه اول 60223

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف دل خرم
کد همراه اول 60109

 

کد پیشواز علی رستمیان هزار امید
کد همراه اول 60102

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب سنتور
کد همراه اول 60107

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز اصفهان
کد همراه اول 60291

 

کد پیشواز علی رستمیان ضربی ترک،آرام دل
کد همراه اول 57654

 

کد پیشواز علی رستمیان سنتور و آواز
کد همراه اول 60128

 

کد پیشواز علی رستمیان خانه سودا
کد همراه اول 60204

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب بیات ترک
کد همراه اول 57647

 

کد پیشواز علی رستمیان ساز و آواز شهابی
کد همراه اول 57653

 

کد پیشواز علی رستمیان جام جم
کد همراه اول 60207

 

کد پیشواز علی رستمیان تکنواز سه تار
کد همراه اول 60130

 

کد پیشواز علی رستمیان جهان و نهان
کد همراه اول 57655

 

کد پیشواز علی رستمیان دل شیدا بم خوانی
کد همراه اول 60232

 

کد پیشواز علی رستمیان از بودن سرودن 1
کد همراه اول 78742

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف حکایت دل
کد همراه اول 60281

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف یار بیگانه
کد همراه اول 60131

 

کد پیشواز علی رستمیان تکنوازی تار
کد همراه اول 60329

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب
کد همراه اول 60323

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف مویه
کد همراه اول 60302

 

کد پیشواز علی رستمیان قدیمی خورشید دل
کد همراه اول 59230

 

کد پیشواز علی رستمیان مقدمه تصنیف مویه
کد همراه اول 60301

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز مثنوی بیات ترک
کد همراه اول 60226

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف ناز لیلی
کد همراه اول 60311

 

کد پیشواز علی رستمیان پیش درآمد
کد همراه اول 60339

 

کد پیشواز علی رستمیان ساز و آواز دشتستانی
کد همراه اول 60314

 

کد پیشواز علی رستمیان نور کبریا
کد همراه اول 60219

 

کد پیشواز علی رستمیان پیش درآمد مخالف3 گاه
کد همراه اول 60304

 

کد پیشواز علی رستمیان ساز و آواز
کد همراه اول 60237

 

کد پیشواز علی رستمیان دست از طلب ندارم
کد همراه اول 60330

 

کد پیشواز علی رستمیان عشق دیرین
کد همراه اول 60233

 

کد پیشواز علی رستمیان رفتم
کد همراه اول 60236

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب تار
کد همراه اول 60205

 

کد پیشواز علی رستمیان تکنوازی تنبک-4مضراب
کد همراه اول 60195

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف ای عاشقان
کد همراه اول 60872

 

کد پیشواز علی رستمیان مخالف سه گاه
کد همراه اول 59228

 

کد پیشواز علی رستمیان رنگ شور
کد همراه اول 60284

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز شورهمراه با تار
کد همراه اول 60198

 

کد پیشواز علی رستمیان حصار همراه با آواز
کد همراه اول 60327

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف چهره زیبا
کد همراه اول 60141

 

کد پیشواز علی رستمیان سرو چمن
کد همراه اول 59218

 

کد پیشواز علی رستمیان دشتستانی با سنتور
کد همراه اول 60342

 

کد پیشواز علی رستمیان چهارمضراب نی و تنبک
کد همراه اول 59219

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف شد خزان
کد همراه اول 60296

 

کد پیشواز علی رستمیان یوسف کنعان
کد همراه اول 57646

 

کد پیشواز علی رستمیان مقدمه در غم او
کد همراه اول 60316

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف ماه رو
کد همراه اول 60125

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب سنتور
کد همراه اول 60286

 

کد پیشواز علی رستمیان تاسیان
کد همراه اول 60097

 

کد پیشواز علی رستمیان اوج آسمان ها
کد همراه اول 60235

 

کد پیشواز علی رستمیان چهارمضراب سه گاه
کد همراه اول 59226

 

کد پیشواز علی رستمیان کنار پنجره انتظار
کد همراه اول 60328

 

کد پیشواز علی رستمیان قطعه همایون
کد همراه اول 59223

 

کد پیشواز علی رستمیان علی گویم
کد همراه اول 30397

 

کد پیشواز علی رستمیان درآمد سه گاه،تار
کد همراه اول 60298

 

کد پیشواز علی رستمیان ساز و آواز 1
کد همراه اول 60283

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز همایون
کد همراه اول 60295

 

کد پیشواز علی رستمیان غم عشق
کد همراه اول 60221

 

کد پیشواز علی رستمیان یاد وطن
کد همراه اول 60215

 

کد پیشواز علی رستمیان دور از نیستان
کد همراه اول 57651

 

کد پیشواز علی رستمیان 4مضراب تار و تنبک
کد همراه اول 60341

 

کد پیشواز علی رستمیان ماه غلام
کد همراه اول 60210

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف امان از این دل
کد همراه اول 60308

 

کد پیشواز علی رستمیان قطعه خیال انگیز
کد همراه اول 60312

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز دشتی
کد همراه اول 60192

 

کد پیشواز علی رستمیان شب مهتاب
کد همراه اول 60209

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف لیلی و مجنون
کد همراه اول 60359

 

کد پیشواز علی رستمیان درآمد و 4 مضراب شور
کد همراه اول 60356

 

کد پیشواز علی رستمیان قدیمی جلوه یار
کد همراه اول 59231

 

کد پیشواز علی رستمیان قطعه بزندان
کد همراه اول 60290

 

کد پیشواز علی رستمیان درآمد سه گاه
کد همراه اول 59225

 

کد پیشواز علی رستمیان مثنوی همراه با نی
کد همراه اول 60337

 

کد پیشواز علی رستمیان آوازمثنوی همراه بانی
کد همراه اول 60305

 

کد پیشواز علی رستمیان دست به جان نمی رسد
کد همراه اول 60313

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف جبین بگشا
کد همراه اول 60325

 

کد پیشواز علی رستمیان ماه آسمان
کد همراه اول 57649

 

کد پیشواز علی رستمیان امان از این دل
کد همراه اول 60212

 

کد پیشواز علی رستمیان مقدمه کردی
کد همراه اول 60105

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب
کد همراه اول 60138

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف دل آوا
کد همراه اول 60106

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز سه گاه
کد همراه اول 59227

 

کد پیشواز علی رستمیان ساز و آواز
کد همراه اول 60117

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز همراه با کمانچه
کد همراه اول 60114

 

کد پیشواز علی رستمیان آوازعشاق همراه باتار
کد همراه اول 60196

 

کد پیشواز علی رستمیان مژده ای دل
کد همراه اول 60203

 

کد پیشواز علی رستمیان حکایت دل
کد همراه اول 60214

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب
کد همراه اول 60127

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف ای عاشقان
کد همراه اول 60120

 

کد پیشواز علی رستمیان ساز و آواز مخالف
کد همراه اول 60331

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف کنج صبوری
کد همراه اول 60859

 

کد پیشواز علی رستمیان ساز و آواز
کد همراه اول 60324

 

کد پیشواز علی رستمیان تو از هر که بازآیی
کد همراه اول 59222

 

کد پیشواز علی رستمیان رنگ سه گاه 2
کد همراه اول 60306

 

کد پیشواز علی رستمیان کاروان
کد همراه اول 60104

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب نهیب
کد همراه اول 60122

 

کد پیشواز علی رستمیان زندان پستی
کد همراه اول 60197

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف کمان ابرو
کد همراه اول 60358

 

کد پیشواز علی رستمیان بیات ترک
کد همراه اول 60224

 

کد پیشواز علی رستمیان 4باغ و تصنیف ساربان
کد همراه اول 60343

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب بیات ترک
کد همراه اول 57652

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف بخت جوان
کد همراه اول 60338

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف ماه شب
کد همراه اول 60285

 

کد پیشواز علی رستمیان تکنوازی سه تار
کد همراه اول 60222

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف دلبر جانان من
کد همراه اول 60320

 

کد پیشواز علی رستمیان قطعه گل افشان
کد همراه اول 60112

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف جان جانان
کد همراه اول 60292

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف بوی پرچین1
کد همراه اول 60111

 

کد پیشواز علی رستمیان کوی جانان
کد همراه اول 60227

 

کد پیشواز علی رستمیان ارغوان
کد همراه اول 60213

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب رقص شمشیر
کد همراه اول 60310

 

کد پیشواز علی رستمیان ساز و آواز شکسته
کد همراه اول 57650

 

کد پیشواز علی رستمیان نی و آواز
کد همراه اول 60123

 

کد پیشواز علی رستمیان همراز
کد همراه اول 60199

 

کد پیشواز علی رستمیان پیش درآمد
کد همراه اول 60334

 

کد پیشواز علی رستمیان ساز و آواز
کد همراه اول 60103

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف سوختگان
کد همراه اول 60129

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب رقص آتش
کد همراه اول 60319

 

کد پیشواز علی رستمیان شب عاشقان
کد همراه اول 57657

 

کد پیشواز علی رستمیان مرو
کد همراه اول 60099

 

کد پیشواز علی رستمیان تکنوازی تار
کد همراه اول 60194

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف مستم و هنگامه
کد همراه اول 60318

 

کد پیشواز علی رستمیان شور و ساز و آواز
کد همراه اول 60317

 

کد پیشواز علی رستمیان یوسف خوشنام
کد همراه اول 60200

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز مثنوی نیستان
کد همراه اول 60206

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز حصار
کد همراه اول 60326

 

کد پیشواز علی رستمیان ضربی اصفهان
کد همراه اول 60293

 

کد پیشواز علی رستمیان 4مضراب سنتور و تنبک
کد همراه اول 60336

 

کد پیشواز علی رستمیان تکنوازی سه تار
کد همراه اول 60228

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف ماه غلام
کد همراه اول 60288

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز همراه با کمانچه
کد همراه اول 60335

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف پند حکیم
کد همراه اول 60355

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب دشتی
کد همراه اول 60191

 

کد پیشواز علی رستمیان داغ تو
کد همراه اول 60201

 

کد پیشواز علی رستمیان رنگ دشتی
کد همراه اول 60132

 

کد پیشواز علی رستمیان پیش درآمد
کد همراه اول 59224

 

کد پیشواز علی رستمیان گریه کردم
کد همراه اول 60234

 

کد پیشواز علی رستمیان همراز
کد همراه اول 60216

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب دلکش
کد همراه اول 60124

 

کد پیشواز علی رستمیان ابوعطا
کد همراه اول 60202

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف چرخ گردون2
کد همراه اول 60118

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف چرخ گردون1
کد همراه اول 60113

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف گل های باغ
کد همراه اول 60142

 

کد پیشواز علی رستمیان چهارمضراب رقص پروانه
کد همراه اول 60299

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف بوی پرچین2
کد همراه اول 60119

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف بهار عمر
کد همراه اول 60333

 

کد پیشواز علی رستمیان درآمد
کد همراه اول 60322

 

کد پیشواز علی رستمیان دل من
کد همراه اول 60208

 

کد پیشواز علی رستمیان دردشت،آواز با نی
کد همراه اول 60189

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز شور
کد همراه اول 60136

 

کد پیشواز علی رستمیان داد دل
کد همراه اول 60230

 

کد پیشواز علی رستمیان شب بی ستاره
کد همراه اول 60238

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف کنج صبوری
کد همراه اول 60133

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز هدی و پهلوی
کد همراه اول 60307

 

کد پیشواز علی رستمیان قطعه کرانه
کد همراه اول 60115

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز شور
کد همراه اول 60220

 

کد پیشواز علی رستمیان سه تار و آواز
کد همراه اول 60121

 

کد پیشواز علی رستمیان ضربی همایون وجلوه گل
کد همراه اول 60294

 

کد پیشواز علی رستمیان ساز و آواز 2
کد همراه اول 60287

 

کد پیشواز علی رستمیان شد خزان
کد همراه اول 60211

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف بهار
کد همراه اول 60134

 

کد پیشواز علی رستمیان رنگ سه گاه 1
کد همراه اول 60303

 

کد پیشواز علی رستمیان سیه چشم
کد همراه اول 60239

 

کد پیشواز علی رستمیان پیش درآمد
کد همراه اول 60297

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف جام عشق
کد همراه اول 60321

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب دلپذیر
کد همراه اول 60135

 

کد پیشواز علی رستمیان بیا تا گل برافشانیم
کد همراه اول 60126

 

کد پیشواز علی رستمیان یا مولا
کد همراه اول 30396

 

کد پیشواز علی رستمیان ضربی گرایلی شور
کد همراه اول 60315

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز
کد همراه اول 60139

 

کد پیشواز علی رستمیان درآمد تار
کد همراه اول 60309

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز مثنوی بزرگ
کد همراه اول 57656

 

کد پیشواز علی رستمیان ساربان
کد همراه اول 60218

 

کد پیشواز علی رستمیان ارغوان
کد همراه اول 60190

 

کد پیشواز علی رستمیان کویری
کد همراه اول 60098

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف یا مولا
کد همراه اول 60137

 

کد پیشواز علی رستمیان گل کو
کد همراه اول 60100

 

کد پیشواز علی رستمیان پیش درآمد اصفهان
کد همراه اول 60289

 

کد پیشواز علی رستمیان چهار مضراب تار
کد همراه اول 60282

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز بختیاری
کد همراه اول 59221

 

کد پیشواز علی رستمیان پیش درآمد سه گاه
کد همراه اول 59229

 

کد پیشواز علی رستمیان آواز همایون
کد همراه اول 59220

 

کد پیشواز علی رستمیان قدیمی دلشکسته
کد همراه اول 60193

 

کد پیشواز علی رستمیان ساز و آواز
کد همراه اول 60110

 

کد پیشواز علی رستمیان ساز و آواز بیات ترک
کد همراه اول 57648

 

کد پیشواز علی رستمیان ساز و آواز
کد همراه اول 60108

 

کد پیشواز علی رستمیان تصنیف شرح پریشانی
کد همراه اول 60354

 

کد پیشواز علی رستمیان شور جنون آشفته حال
کد همراه اول 60140

 

۰ ۰ ۰ دیدگاه

دیدگاه‌ها

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

کلمات کلیدی
آخرین مطلب
پربیننده ترین مطالب
بایگانی